ಸರ್ವಗಃ ಸರ್ವವಿದ್ಭಾನು ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಃ ಜನಾರ್ದನಃ |

ವೇದ ವೇದವಿತ್ ಅವ್ಯಂಗಃ ವೇದಾಂಗ ವೇದವಿದ್ ಕವಿಃ ||

sarvagaḥ sarvavidbhānurviṣvakseno janārdanaḥ |

vedo vedavidavyaṃgo vedāṃgo vedavit kaviḥ || 14 ||

sarvagaḥ (ಸರ್ವಗಃ)

sarvagaḥ means one who is present everywhere, one who is complete knowledge, one who knows everything, and finally one who destroys everything i.e. almighty God.

Sarvavidbhānu (ಸರ್ವವಿದ್ಭಾನು)

Sarvavit (ಸರ್ವವಿತ್) + Bhanu (ಭಾನು). Here Sarvavit means one who possesses everything, personification of truth, intimate desire. Bhanu means one who gives brightness to everything i.e., Sun. Sarvavidbhānu means personification of truth and the energy behind the brightness.

viṣvaksenaha (ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಃ)

We cannot hide anything from God, or we cannot do anything without God’s knowledge. His army is present in every part of this universe, multi-verse, within inner subjective world Pindanda (Microcosam), and within objective world Brahmanda (Macrocosam). God is present as a powerhouse within the heart as lotus, a wise person or sage who possesses intuitive powers have revealed that God is present as energy in a small orifice in the middle of an object shaped like a small crimson red lotus in our heart and lord Vayu performs hamsa japa inside us 21,600 times daily i.e. 21,600 breath/day i.e. 1 breath per 4 sec including inhale and exhale. The God is surrounded by his family or army i.e., In the eyes as Sun, in the Ears as Moon, In the Nose a Vayu, In the Tongue as Varuna, In the Mouth as Agni, In the Hands as Indra, In the Legs as Jayantha. In this way God’s family (Parivara devategalu) are present in every sense organ. He along with Goddess Lakshmi controls the presiding deities in Annamaya Kosha composed of the five elements: earth, water, fire, air, and space, Pranamaya Kosha composed of five pranas or breath (prana, udana, vyana, samana, and apana) as well as the five organs of action (karmendriyas) mouth, hands, feet, rectum and genitals. Manomaya kosha composed of thoughts, emotions, feelings, imagination, memories, and the subconscious mind. vijnanamaya kosha composed of Intellect along with ego. Anandamaya Kosha composed of vasanas: latent tendencies and desires in the personality. It carries the soul’s many experiences throughout its rebirth. One who is present in Suns rays and presides over this world is known as viṣvaksenaha (ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಃ).

janārdanaḥ (ಜನಾರ್ದನಃ)

jana (ಜನ) + ardana (ಅರ್ಧನ) = janārdanaḥ (ಜನಾರ್ದನಃ). Here ardana conveys the meaning that one who ends, jana has various meanings.

• jana means sinful people. janardana means one who ends sinful people

• jana means one who will be born again and again. janana means one who ends the circle of birth i.e. one who gives mukthi or salvation and ends the circle of life and death.

• jana means our materialistic body. janardana means one who liberates the souls from this materialistic body and gives mukti or salvation.

• jana means pious people. janarada means one who accepts the prayers and good karmas of pious people and fulfils their desires.

veda (ವೇದ)

All words and veda (knowledge) are embodiment and extol the qualities and virtues of God. He is infinite, all knowing, and one who gives us knowledge. The one who along with knowledge gifts us memory is known as veda.

vedavit (ವೇದವಿತ್)

As the lord stated in Bhagavat Gita: “ವೇದಾಂತಕೃದ್ ವೇದವಿದೇವ ಚಾಹಮ್ (vedāṃtakṛd vedavideva cāham)” - Chapter-15 Shloka-15. He is the only one who knows the entire meaning of Veda. Veda’s extol the numerous qualities of the God. However, we cannot understand all the meanings because our knowledge has limits. Human’s does not have the capability to understand all the meanings embodied in the Veda’s. Every word in the Veda’s has at-least 3 meanings and only God knows all the meanings. As human beings we are only able to understand a limited number of meanings in the Veda’s. Hence the one who understands all the meanings embodied in the Veda’s and is extolled in the Veda’s and is the Veda is vedavit.

Avvangaha (ಅವ್ಯಂಗಃ)

Here vanga means handicap Avvanga means who is complete or not a handicap. Gods every part is a complete form and hence he is avvanga. Also Avi means Sun (Surya), Avihi means Fire (Agni). Sun in the sky, fire in the earth, and Air (Vayu) in our breath are the three brilliant forms. Hence learned people meditated upon the brilliant form the God in the Sun (Surya Narayana), worshipping God in fire is also very well known (Agni Hotra). Hence the God who in his three brilliant forms protect this world is known as Avvangaha.

Vedanga (ವೇದಾಂಗ)

The one who is extolled in the six organs of the Veda’s is Vedanga. The six organs are:

1. siksha (ಶಿಕ್ಷಾ): siksha means sikshana (ಶಿಕ್ಷಣ). The scriptures that inform us how to pronounce veda mantra using our experiences and speech is known as siksha. In Sanskrit if we mis-pronounce it will covey a different meaning. For example, Phala (ಫಲ) and Pala (ಪಲ). Here Phala (ಫಲ) means fruits, Pala (ಪಲ) means Meat. Henforth the Veda Mantras should be recited very carefully. Henceforth we recite mantra (Prayaschitta Mantra, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಂತ್ರ) to asking forgiveness for our mis-pronunciation at the end. We recite the Prayaschitta Mantra, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಂತ್ರ: Madhye, Mantra, Tantra, Swara, Varna, Lopa , Dosha Praschhitartam Namatraya japam Karishiye, and then three times:

Om Achyutaya Namaha| Om Anantaya Namaha | Om Govindaya Namaha |

Om Achyuta-Ananta -Govind devbyo Namaon Namaha||

2. Kalpa (ಕಲ್ಪ): Kalpa informs us what mantra and what procedure to use.

3. Vyakarna (ವ್ಯಾಕರ್ಣ): Vyakarna informs us grammatically how the pronounce.

4. Nirukuta (ನಿರುಕ್ತ): When we break a word what root word the split word originated from and what is the meaning of the root word is informed by Nirukta.

5. Jyothisya (ಜ್ಯೋತಿಷ್): Informs us what is the auspicious occasion to perform good deeds. There are positive and negative energies in the environment surrounding us. When you perform good deeds when there are positive energies in the environment it will bear fruits.

6. Candassu (ಛಂದಸ್ಸು): Informs us the rhythmic pattern when reciting the Veda.

For which the six organs present in the Veda’s are present is called Vedanga (ವೇದಾಂಗ)

Vedavid (ವೇದವಿದ್)

This word comes twice in the sloka. Here Veda means knowledge and Vid means Knower. God is the knower and knowledge. He is Knowledge and also the knower. The one who has given us the Veda’s through Seer’s / Sages and who is extolled and worshipped in the Vedas is Vedavid.

Kavihe (ಕವಿಃ)

We first start with reciting Ganapati Stotra before reciting any Vedic scriptures : Gannaanaam Tvaa Ganna-Patim Havaamahe, Kavim Kaviinaam-Upama-Shravastamam|.

ಓಂ ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಂ ಹವಾಮಹೇ

ಕವಿಂ ಕವೀನಾಂ ಉಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಮ್ |

ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ

ಆ ನಃ ಶೃಣ್ವನ್ನೂತಿಭಿಃ ಸೀದ ಸಾದನಮ್ ||

ಓಂ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ||

Hence in the Stotra, Ganapati is described as the poet of poets or master of the poets. Hence we request Ganapathi to come and sit in us, who is the poet of poets and superiors amongst all Gana (ಗಣ) or beings or group before we start reciting any Vedic scriptures.

What is the meaning? Why is God called Ganapati? Why should one start by reciting Gapati Stotra?

Ganapati is the presiding deity for Sky. He is the Human Soul, Souls that have been uplifted (Bhuta Gana), Living beings in materialistic form, the presiding deities in all sense organs. The entire Universe is comprised of Sky or space. Ganapati is the ruler of the Earth, Water, Fire, Air, and Space/Sky/Atmosphere/Ether also known as Pancha Butha. He is the ruler of this materialistic body that is made up of Pancha Butha. We first worship the lord of the Indriya (sense organs) Ganapati, we request him to come and sit in our sense organs and request him to enable us worship you, enable us to see you through our eyes, enable us to praise you through our mouth. God is forever poet of poets (Anadhi Kavi) and Lord Brahma is the first poet (Adikavi). Here Kavi means one who knows everything (omniscient).

Besides these there are various meanings for Kavi. The one who clarifies words, one who relates words, one who can interpret words in differ ways. Commoners like us, we use many words in our day to day activities without knowing the true meanings. Our education system is also one of the reasons for this. One who understands the true inner meaning of a word and uses it appropriately in day-to-day communication is known as Kavi. God is the poet of poets, and he is forever the poet of poets and does not change with time. All letters extoll God. Here “Ka” means happiness, “Va” means Knowledge, “VI’ means supreme knowledge. Hence “Kavi” means Supreme and Pure Bliss or Happiness.