Summary
In this chapter an ogress named Trijata describes her dream. She dreams of Sri Rama triumphs and the ogre Ravana is conquered.
Chapter [Sarga] 27 in Detail
ityuktaah siitayaa ghoram raaksasyah krodhamuurchhitaah |
kaashchijjagmustadaakhyaatum raavanasya duraatmanah || 5-27-1
Thus spoken to by Seetha, ogresses swooned with anger terribly. Some went to tell that to Ravana the evil minded one.
tatah siitaamupaagamya raaksasyo ghoradarshanaah |
punah purusamekaarthamanarthaarthamathaabruvan || 5-27-2
Thereafter ogresses with a terrible appearance neared Seetha and then again spoke words of evil purpose, with a single meaning and which were harsh.
adyedaaniim tavaanaarye siite paapavinishchaye |
raaksasyo bhaksayisyanti maamsametadyathaasukham || 5-27-3
"O ignoble one! O one with a sinful resolve! O Seetha! Today at this moment ogresses will eat your flesh according to comfort."
siitaam taabhiranaaryaabhirdristvaa samtarjitaam tadaa |
raaksasii trijataa vriddhaa shayaanaa vaakyamabraviit || 5-27-4
Then, seeing Seetha frightened by those evil ones, an ogress named Trijata, sleeping till then, spoke these words.
aatmaanam khaadataanaaryaa na siitaam bhaksayisyatha |
janakasya sutaamistaam sunnasaam dasharathasya cha || 5-27-5
"O evil ones! Eat your selves. You will not eat Seetha who is the dear daughter of king Janaka and daughter-in-law of king Dasaratha."
svapno hyadya mayaa dristo daaruno romaharsanah |
raaksasaanaamabhaavaaya bharturasyaa bhavaaya cha || 5-27-6
"Now a dream which is terrible, causing the hairs to stand erect for the destruction of ogres and for the welfare of her husband, has been seen by me."
evamuktaastrijatayaa raaksasyah krodhamuurchhitaah |
sarvaa evaabruvanbhiitaastrijataam taamidam vachah || 5-27-7
Thus spoken to by Trijata all ogresses were frightened and spoke to that Trijata these words.
kathayasva tvayaa dristah svapno.ayam kiidrisho nishi |
taasaam shrutvaa tu vachanam raaksasiinaam mukhaachychutam || 5-27-8
uvaacha vachanam kaale trijataa svapnasamshritam |
"Of what kind is this dream seen by you. Tell us". Listening to this utterance that came forth from the mouths of those ogresses, Trijata spoke at that time this word relating to the dream.
gajadantamayiim divyaam shibikaamantariksagaam || 5-27-9
yuktaam hamsasahrena svayamaasthaaya raaghavah |
shuklamaalyaambaradharo laksmanena sahaagatah || 5-27-10
"Rama wearing white garlands and clothes passing through the sky, He ascending a palanquin made of ivory tied with a thousand swans, arrived along with Lakshmana."
svapne chaadya mayaa dristaa siitaa shuklaambaraavritaa |
saagarena pariksiptam svetam parvatamaasthitaa || 5-27-11
"Now it has been seen by me in the dream that Seetha also wearing white clothes was sitting on a white mountain surrounded by the ocean."
raamena samgataa siitaa bhaaskarena prabhaa yathaa |
raaghavashcha mayaa dristashcha turdamstram mahaagajam || 5-27-12
"Seetha came together with Rama like the light with the Sun. Rama also was seen by me to be mounted on a great elephant with four tusks and equaling a mountain and Rama wandered together with Lakshmana."
tatastau narashaarduulau diipyamaanau svatejasaa || 5-27-13
shuklamaalyaambaradharau jaanakiim paryupasthitau |
"Thereafter shining with their own radiance, wearing white garlands and clothes, those two best among men Rama and Lakshmana neared Seetha."
tatastasya nagasyaagre hyaakaashasthasya dantinah || 5-27-14
bhartraa parigrihiitasya jaanakii skandhamaashritaa |
"Thereafter Seetha rested on the upper part of back of elephant in the sky; taken by Her husband Rama to the front of that mountain."
bharturankaatsamutpatya tatah kamalalochanaa || 5-27-15
chandrasuuryau mayaa dristaa paaninaa parimaarjatii |
"Thereafter it has been seen by me that Seetha with eyes like lotuses has risen up from the lap of Her husband and gently touched the Moon and the Sun with Her hand."
tatastaabhyaam kumaaraabhyaamaasthitah sa gajottamah || 5-27-16
siitayaa cha vishaalaaksyaa lankaayaa uparisthitah
"Thereafter that best elephant ascended by those princes Rama and Lakshmana and by Seetha with wide eyes stood on the top of Lanka."
paandurarsabhayuktena rathenaastayujaa svayam || 5-27-17
ihopayaatah kaakuthsah siitayaa saha bhaarya yaa |
"Rama together with wife Seetha, Himself came here in a chariot tied with eight white bulls."
laksmanena saha bhraatraa siitayaa saha viiryavaan || 5-27-18
aaruhya puspakam divyam vimaanam suuryasannibham |
uttaraam dishamaalokya jagaama purusttamah || 5-27-19
"The valorous best among men Rama together with brother Lakshmana and with Seetha ascended wonderful Pushpaka airplane equaling the Sun, went in the northern direction."
evam svapne mayaa dristo raamo visnuparaakramah |
laksmanena saha bhraatraa siitayaa saha raaghavah || 5-27-20
"Rama with strength equaling that of Lord Vishnu, born in Raghu's dynasty together with brother Lakshmana and with Seetha has been seen by me thus in the dream."
na hi raamo mahaatejaah shokyo jetum suraasuraih |
raaksasairvaapi chaanyairvaa svargah paapajanairiva || 5-27-21
"Rama with great glory is not possible to be defeated by Suras or by ogres or by others like heaven not being conquerable by sinners."
raavanashcha mayaa dristah ksitau tailasamuksitah |
raktavaasaah piban mattah karaviirakritasrajah|| 5-27-22
"Ravana also was seen by me on earth sprinkled with oil, with red clothes, with garlands tied with Oleander flowers, drinking oil and intoxicated."
vimaanaatpuspakaadadya raavanah patito bhuvi |
krisyamaanah striyaa dristo mundah krisnaambarah punah || 5-27-23
"Now Ravana fallen down on to earth from Pushpaka aeroplane having the head shaved, wearing black clothes again was seen to be pulled by a woman."
rathena kharayuktena raktamaalyaanulepanah |
pibamstailam hasannritan bhraantachittaakulendriyah || 5-27-24
"Wearing red garlands and unguents, drinking oil, laughing, dancing, with a confused mind, with agitated senses, Ravana went by a chariot tied by donkeys."
gardabhena yayau shiigram daksinaam dishamaasthitah |
punareva mayaa dristo raavano raaksaseshvarah || 5-27-25
patito.avaakchhiraa bhuumau gardabhaadbhayamohitah |
"Undertaking southern direction, Ravana went quickly by a donkey. Again it was seen by me that the king of ogres Ravana stupefied with fear, fell down from the donkey with head down."
sahasotthaaya sambhraanto bhayaarto madavihvalah || 5-27-26
unmatta iva digvaasaa durvaakyam pralapan bahu |
durgandham dussaham ghoram timiram narakopamam || 5-27-27
malapankam pravishyaashu magnastatra sa raavanah |
"That Ravana rising up quickly, together with perplexity, distressed with fear, excited by passion, being naked, like a mad man, prattling many bad words, entering dirt with a bad smell, which was intolerable, horrible, dark, like the hell and quickly sank in that."
kanthe baddhvaa dashagriivam pramadaa raktavaasinii || 5-27-28
kaalii kardamaliptaangii disham yaamyaam prakarsati |
"A woman with red clothes, who was black, with body smeared with dirt, tying Ravana by the throat, was pulling him in southern direction."
evam tatra mayaa dristah kumbhakarno nishaacharah || 5-27-29
raavanasya sutaah sarve dristaastailasamuksitaah |
"In that dream the ogre Kumbhakarna has been seen thus by me. All Ravana's sons have been seen to be sprinkled with oil."
varaahena dashagriivah shimshumaarena chendrajit || 5-27-30
ustrena kumbhakarnashcha prayaataa daksinaam disham |
"Ravana by a pig, Indrajit by a porpoise, Kumbhakarna by a camel set out in southern direction."
ekastatra mayaa dristah shvetachchhatro vibhiisanah || 5-27-31
shuklamaalyaambaradharah shuklagandhaanulepanah |
"Among those Vibhishana is the only one who has been seen by me to be having a white umbrella, wearing white garlands and clothes and anointing body with white unguents."
shankhadundubhinirghosairnrittagiitairalankritah || 5-27-32
aaruhya shailasamkaasham meghastanitanisvanam |
chaturdhantam gajam divyamaaste tatra vibhiisanah || 5-27-33
chaturbhih sachivaih saardham vahaayasamupasthitah |
"Vibhishana is there adorned with the sound of conch shells and kettledrums, with dances and songs, ascended a best elephant equaling a mountain with the sound of a thundering cloud, with four tusks. He approached the sky together with four ministers"
samaajashcha mayaa dristo giitavaaditranihsvanah || 5-27-34
pibataam raktamaalyaanaam raksasaam raktavaasasaam |
"An assembly also of ogres drinking oil and wearing red garlands, with red clothes, with the sound of songs and musical instruments has been seen by me."
lankaa cheyam purii ramyaa savaajirathakujnjaraa || 5-27-35
saagare patitaa dristaa bhagnagopuratoranaa |
"This beautiful city of Lanka has also been seen together with horses and elephants with broken gates and arches fallen down in the ocean."
lankaa dristaa mayaa svapne raavanenaabhiraksitaa || 5-27-36
dagdhaa raamasya duutena vaanarena tarasvinaa |
"Lanka protected by Ravana has been seen by me in the dream to be burnt by a quick Vanara who is a messenger of Rama."
siitvaa tailam pranrittaashcha prahasantyo mahaasvanaah || 5-27-37
lankaayaan bhasmaruuksaayaam sarvaa raaksasayositah |
"In Lanka horrible with ash, all ogresses were drinking oil, laughing heartily with a great noise and also dancing a lot."
kumbhakarnaadayashceme sarve raaksasapungavaah || 5-27-38
raktam nivasanam grihya pravistaa gomayahrade |
"All these best among ogres such as Kumbhakarna and others taking a red cloth entered a hole filled with cow dung."
apagachchhata nashyadhvam siitaamaapnoti raaghavah || 5-27-39
ghaatayetparamaamarsii yusmaan saardham hi raaksanaih |
"Go away! Be destroyed! Rama will get Seetha. With a great anger He will get you killed together with other ogres."
priyaam bahumataam bhaaryaam vanavaasamanuvrataam || 5-27-40
bhartsitaam tarjitaam vaapi naanumamsyati raaghavah |
"Rama will not approve frightening ot threatening His dear wife who is highly valued by Him, who followed Him to live in the forest."
tadalam kruuravaakyaishcha saantvamevaabhidhiiyataam || 5-27-41
abhiyaachaama vaidehiimetaddhi mama rochate |
"For that reason, enough of cruel words. Gentle words indeed be said. Let us request Seetha. This is agreeable to me."
yasyaamevamvidhah svapno duhkhitaayaam pradrishyate || 5-27-42
saa duhkhairvividhairmuktaa priyam praapnotyanuttamam |
"Which woman while being sorrowful, such type of dream has been seen, that woman being released from various sorrows, will get unsurpassed pleasure."
bhartsitaamapi yaachadhvam raaksasyah kim vivaksayaa || 5-27-43
raaghavaaddhi bhayam ghoram raaksasaanaamupasthitam |
"O ogresses! Entreat Seetha who has been frightened. What is the use with a desire to speak. From Rama a horrible fear has come to ogres."
pranipaataprasannaa hi maithilii janakaatmajaa || 5-27-44
alamesaa paritraarum raaksasyo mahaato bhayaat |
api chaasyaa vishaalaaksyaa na kimchidupalaksaye || 5-27-45
viruupamapi chaangesu susuuksmamapi laksanam |
"O ogresses! This Seetha daughter of Janaka, pleased with prostration is competent to protect us from great danger. And also I do not see in Her who is wide eyed, in Her limbs even a minute misshapen characteristic, even insignificant one."
chaayaavaigunyamaatram tu shanke duhkhamupasthitam || 5-27-46
aduhkhaarhamimaam deviim vaihaayasamupasthitaam |
"I see an imperfection in complexion alone. I doubt that this princess who came near an airplane in my dream, who is not suited to sorrows received sorrow."
arthasiddhim tu vaidehyaah pashyaamyahamupasthitaam || 5-27-47
raaksasendravinaasham cha vijayam raaghavasya cha |
"I am seeing Seetha coming near accomplishment of motive. I also see the destruction of Ravana also and victory of Rama coming near."
nimittabhuutametattu shrotumasyaa mahatpriyam || 5-27-48
drishyate cha sphurachchaksuh padmapatramivaayatam |
"Being a cause to listen to a great pleasure of her, this throbbing eye long like a lotus petal is being seen my me."
iisachcha hrisito vaasyaa daksinaayaa hyadaksinah || 5-27-49
akasmaadeva vaidehyaa bahurekah prakampate |
"One left arm of this straight forward Seetha suddenly has become erect and is slightly trembling."
karenuhastapratimah savyashchoruranuttamah || 5-27-50
vepamaanah suuchayati raaghavam puratah sthitam |
"Seetha's best left thigh equal to an elephant's trunk is trembling indicating Rama's standing in front of her."
paksii cha shaakhaanilayam pravistah |
punah punashchottamasaantvavaadii |
susvaagatam vaachamudiirayaanah |
punah punashcodayatiiva hristah || 5-27-51
"A bird also entering its dwelling place on a branch again and again speaking best consolation [comforting] words, is telling heartily welcoming words being delighted again and again, as though impelling Seetha."
ityaarse shriimadraamaayane aadikaavye sundarakaande saptavimshah sargah
Thus completes 27th Chapter of Sundara Kanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a sage and the oldest epic.
Sriman Moola Rama Vijayate