Summary
Seetha calls out Rama and others and bursts into a wail not being able to endure the threats of ogre women.
Chapter [Sarga] 25 in Detail
atha taasaam vadantiinaam parusam daarunam bahu |
raaksasiinaamasaumyaanaam ruroda janakaatmajaa || 5-25-1
As those ogre woman with a cruel nature were speaking a lot harshly and horribly, Seetha cried.
evamuktaa tu vaidehii raaksasiibhirmanasvinii |
uvaacha paramatrastaabaaspagadgadayaa giraa || 5-25-2
Thus being spoken to by ogre women, Seetha with a good mind being frightened a lot spoke as follows with a voice indistinct due to tears.
na maanusii raaksasasya bhaaryaa bhavitumarhati |
kaamam khaadata maam sarvaa na karisyaami vo vachah || 5-25-3
"A human woman is not suited to become a wife of an ogre. All of you eat me according to your desire. I will not do according to your words."
saa raaksasiimadhyagataa siitaa surasutopamaa |
na sharma lebhe duhkhaartaa raavanena cha tarjitaa || 5-25-4
Being in the middle of ogre women, being frightened by Ravana also, like a daughter of gods, that Seetha did not get comfort being tormented by grief.
vepate smaadhikam siitaa vishantii vaangamaatmanah |
vane yathaa paribhrastaa mrigii kokairivaarditaa || 5-25-5
Like a fawn in a forest lost from its herd and tormented by wolves, Seetha was as though sinking into own body and shook a lot.
saa tvashokasya vipulaam shaakhaamaalambya puspitaam |
chintayaamaasa shokena bhartaaram bhagnamaanasaa || 5-25-6
That Seetha with a broken heart due to grief held a wide flowering branch of Ashoka tree and thought about her husband.
saa snaapayantii vipulau stanau netrajalasravaih |
cintayantii na shokasya tadaantamadhigachchhati || 5-25-7
Then that Seetha washing her wide breasts with a flow of tears from eyes and thinking did not get end of sorrow.
saa vepamaanaa patitaa pravaate kadalii yathaa |
raaksasiinaam bhayatrastaa vivarnavadanaabhavat || 5-25-8
That Seetha was shaking like a plantain tree fallen down in an exceedingly windy place, trembling with fear of the ogre women, and became with a pale face.
tasyaah saa diirghavipulaa vepantyaa siitayaa tadaa |
dadrishe kampinii venii vyaaliiva parisarpatii || 5-25-9
That moving plait, which was wide and long, of that best woman was seen to be like a serpent in motion.
saa nihshvasantii duhkhaartaa shokopahatachetanaa |
aartaa vyasrijadashruuni maithilii vilalaapa cha || 5-25-10
That Seetha tormented by grief, with a mind hit by sorrow, struck by calamity was sighing and let down tears and also cried.
haa raameti cha duhkhaartaa haa punarlaksmaneti cha |
haa shvashru mama kausalye haa sumitreti bhaaminii || 5-25-11
Seetha being tormented by grief said : "Oh! Rama!" and again "Oh! Lakshmana!","Oh! Kausalya!, my mother-in-law" "Oh! Sumitra!"
lokapravaadah satyo.ayam panditaih samudaahritah |
akaale durlabho mrityuh striyaa vaa purusasya vaa || 5-25-12
yadaahamevam kruuraabhii raakshasiibhirihaarditaa |
jiivaami hiinaa raamena muhuurtamapi duhkhitaa || 5-25-13
"I thus being tormented by cruel ogre women here lacking Rama, being tormented by grief, when I am living even for a moment,' death at wrong time to woman or to a man is hard' - thus being said this popular saying in the world is true."
esaalpapunyaa kripanaa vinashisyaamyanaathavat |
samudramathye nauh puurnaa vaayuvegairivaahataa || 5-25-14
"This me with small merit, wrenched, like an orphan, will perish like a ship in the middle of the ocean being hit by the speed of wind."
bhartaaram tamapashyantii raaksasiivashamaagataa |
siidaami khalu shokena kuulam toyahatam yathaa || 5-25-15
"Not seeing my husband that Rama and obtaining control of ogre women like a bank hit by water I am verily perishing with sorrow."
tam padmadalapatraaksam simhavikraantagaaminam |
dhanyaah pashyanti me naatham kritajjnam priyavaadinam || 5-25-16
"Only fortunate see that my husband with eyes like petals of an expanded lotus, walking with the gait of a lion, correct in conduct and a pleasant talker."
sarvathaa tena hiinaayaa raamena viditaatmanaa |
tiiksnamvisamivaasvaadyadurlabham mama jiivitam || 5-25-17
"To me lacking that Rama with a famous soul, like after eating a pungent poison life in all ways is hard."
kiidrisham tu mahaapaapam mayaa janmaantare kritam |
yenedam praapyate duhkham mayaa ghoram sudaarunam || 5-25-18
"By what this horrible and very dreadful grief is obtained by me, what kind of great sin had been done by me in another life."
jiivitam tyaktumichchhaami shokena mahataa vritaa |
raaksasiibhishcha raksyantyaa raamo naasaadyate mayaa || 5-25-19
"Together with great grief, I desire to give away my life. This desire is not obtainable by me. I am well protected by ogre women."
dhigastu khalu maanusyam dhigastu paravashyataam |
na shakyam yatparityaktumaatmachchhandena jiivitam || 5-25-20
"Fie upon human condition! Fie upon being in the control of others. By what reason it is not possible according to own desire to give up life."
ityaarse shriimadraamaayane aadikaavye sundarakaande pajnchavimshah sargah
Thus completes 25th Chapter of Sundara Kanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a sage and the oldest epic.
Sriman Moola Rama Vijayate