Bhagavad Gitaನಹಿ ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮಿ ಮಮಾಪನುದ್ಯಾದ್ ಯಚ್ಛೋಕಮುಚ್ಛೋಷಣಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಾಮ್ ।
ಅವಾಪ್ಯ ಭೂಮಾವಸಪತ್ನಮೃದ್ಧಂ ರಾಜ್ಯಂ ಸುರಾಣಾಮಪಿ ಚಾSಧಿಪತ್ಯಮ್ ॥೮॥
nahi prapaśyāmi mamāpanudyād yacchokamucchoṣaṇamiṃdriyāṇām |
avāpya bhūmāvasapatnamṛddhaṃ rājyaṃ surāṇāmapi cāSdhipatyam ||8||

Gist of the sloka:
This confusion and grief has overwhelmed my senses. I would be unable to overcome them even if the I am given sovereignty of a kingdom or a position like a demi-God of heaven.
Explanation:
Arjuna says: My senses have been dried up and I am unable find a way out of this. I would be unable to overcome this grief even if I have sovereignty over heaven or a large kingdom on earth.