YouSigma- the web’s most extensive resource for information
$6.99 Domain Names at Network Solutions®!
ವಾಯು ಸ್ತುತಿಃ

Go to Home Page

Tell Your Friend About This Website!

Click the Sloka to hear the Kannada Discourse by Sri Bannanje Govindacharya

|| ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನಖಸ್ತುತಿಃ ||

ಪಾಂತ್ವಸ್ಮಾನ್ ಪುರುಹೂತವೈರಿಬಲವನ್ ಮಾತಂಗಮಾದ್ಯದ್ಘಟಾ
ಕುಂಭೋಚ್ಚಾದ್ರಿ ವಿಪಾಟನಾಧಿಕಪಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಜ್ರಾಯಿತಾಃ |
ಶ್ರೀಮತ್ಕಂಠೀರವಾಸ್ಯ ಪ್ರತತಸುನಖರಾ ದಾರಿತಾರಾತಿದೂರ ಪ್ರಧ್ವಸ್ತಧ್ವಾಂತಶಾಂತ ಪ್ರವಿತತಮನಸಾ
ಭಾವಿತಾ ಭೂರಿಭಾಗೈಃ || ೧ ||
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಸಮಂತತೋಽಪಿ ಕಲಯನ್ ನೈವೇಶಿತುಸ್ತೇ ಸಮಂ
ಪಶ್ಯಾಮ್ಯುತ್ತಮವಸ್ತು ದೂರತರತೋ ಽಪಾಸ್ತಂ ರಸೋ ಯೋಽಷ್ಟಮಃ |
ಯದ್ರೋಷೋತ್ಕರ ದಕ್ಷನೇತ್ರಕುಟಿಲ ಪ್ರಾಂತೋತ್ಥಿತಾಗ್ನಿಸ್ಫುರತ್-
ಖದ್ಯೋತೋಪಮ ವಿಷ್ಫುಲಿಂಗಭಸಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಶಕ್ರೋತ್ಕರಾಃ || ೨ ||
|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಕೃತಾ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ನಖಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ||

ಓಮ್ || ಶ್ರೀಮದ್ವಿಷ್ಣ್ವಂಘ್ರಿನಿಷ್ಠಾ ತಿಗುಣ ಗುರುತಮಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾ ಚಾರ್ಯ ಪಾದೋಜ್ಜ್ವಲಜಲ ಜಲಸತ್ ‍ಪಾಂಸವೋಽಸ್ಮಾನ್ ಪುನಂತು |
ವಾಚಾಂ ಯತ್ರ ಪ್ರಣೇತ್ರೀ ತ್ರಿಭುವನಮಹಿತಾ ಶಾರದಾ ಶಾರದೇಂದು ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಭದ್ರಸ್ಮಿತಶ್ರೀ ಧವಲಿತಕಕುಭಾ
ಪ್ರೇಮಭಾರಂ ಬಭಾರ || ೧ ||

ಉತ್ಕಂಠಾ ಕುಂಠಕೋಲಾಹಲ ಜವವಿದಿತಾ ಜಸ್ರಸೇವಾನುವೃದ್ಧ ಪ್ರಾಜ್ಜಾತ್ ಮಜ್ಞಾನಧೂತಾಂ ಧತಮಸಸುಮನೋ ಮೌಲಿರತ್ನಾವ ಲೀನಾಮ್ |
ಭಕ್ತ್ಯುದ್ರ್ ಏಕಾವಗಾಡ ಪ್ರಘಟನಸಧಟಾತ್ ಕಾರಸಂಘೃಷ್ಯಮಾಣ ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಂಗ್ರ್ಯಾಂಘ್ರಿಪೀಠ್ ಓತ್ಥಿತಕನಕರಜಃ ಪಿಂಜರಾ
ರಂಜಿತಾಶಾಃ || ೨ ||

ಜನ್ಮಾಧಿ ವ್ಯಾಧ್ಯುಪಾಧಿ ಪ್ರತಿಹತಿ ವಿರಹ ಪ್ರಾಪಕಾಣಾಂ ಗುಣಾನಾಮ ಗ್ರ್ಯಾಣಾ ಮರ್ಪಕಾಣಾಂ
ಚಿರಮುದಿತ ಚಿದಾನಂದ ಸಂದೋಹದಾನಾಮ್ |
ಏತೇಷಾ ಮೇಷ ದೋಷ ಪ್ರಮುಷಿತ ಮನಸಾಂ ದ್ವೇಷಿಣಾಂ ದೂಷಕಾಣಾಂ
ದೈತ್ಯಾನಾಮ್ ಆರ್ತಿಮಂಧೇ ತಮಸಿ ವಿದಧತಾಂ ಸಂಸ್ತವೇ ನಾಸ್ಮಿ ಶಕ್ತಃ || ೩ ||

ಅಸ್ಯಾ ವಿಷ್ಕರ್ತುಕಾಮಂ ಕಲಿಮಲಕಲುಷೇ ಽಸ್ಮಿನ್ಜನೇ ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗಂ
ವಂದ್ಯಂ ಚಂದ್ರೇಂದ್ರ ರುದ್ರ ದ್ಯುಮಣಿ ಫಣಿವಯೋ ನಾಯಕಾದ್ಯೈರಿ ಹಾದ್ಯ |
ಮಧ್ವಾಖ್ಯಂ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಂ ಕಿಮುತ ಕೃತವತೋ ಮಾರುತ ಸ್ಯಾವತಾರಂ
ಪಾತಾರಂ ಪಾರಮೇಷ್ಠ್ಯಂ ಪದಮಪವಿಪದಃ ಪ್ರಾಪ್ತು ರಾಪನ್ನ ಪುಂಸಾಮ್ || ೪ ||

ಉದ್ಯದ್ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಚಂಡಾಂ ನಿಜರುಚಿನಿಕರ ವ್ಯಾಪ್ತ ಲೋಕಾವಕಾಶೋ
ಬಿಭ್ರದ್ ಭೀಮೋ ಭುಜೇ ಯೋ ಽಭ್ಯುದಿತದಿನಕರಾ ಭಾಂಗದಾಢ್ಯ ಪ್ರಕಾಂಡೇ |
ವೀರ್ಯೋ ದ್ಧಾರ್ಯಾಂ ಗದಾಗ್ರ್ಯಾಮ ಯಮಿಹ ಸುಮತಿಂ ವಾಯುದೇವೋ ವಿದಧ್ಯ್ ಆದಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಜಾನನೇತಾ ಯತಿವರ ಮಹಿತೋ ಭೂಮಿ ಭೂಷಾಮ ಣಿರ್ಮೇ || ೫ ||

ಸಂಸಾರೋ ತ್ತಾಪನಿತ್ಯೋ ಪಶಮದಸದಯ ಸ್ನೇಹಹಾ ಸಾಂಬುಪೂರ ಪ್ರೋದ್ಯ ದ್ವಿದ್ಯಾನವದ್ಯ ದ್ಯುತಿಮಣಿ ಕಿರಣ ಶ್ರೇಣಿ ಸಂಪೂರಿತಾಶಃ|
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂ ಕಾಧಿವಾಸೋ ಚಿತತರಸರಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಕ್ಷೀರಾಂಭೋ ಧಿರ್ವಿಭಿಂದ್ಯಾದ್ ಭವದನಭಿಮತಂ
ಭೂರಿ ಮೇ ಭೂತಿಹೇತುಃ || ೬ ||

ಮೂರ್ಧನ್ಯೇ ಷೋಽಂಜಲಿರ್ಮೇ ದೃಢ ತರಮಿಹತೇ ಬಧ್ಯತೇ ಬಂಧ ಪಾಶ ಚ್ಛೇತ್ರೇ
ದಾತ್ರೇ ಸುಖಾನಾಂ ಭಜತಿ ಭುವಿ ಭವಿಷ್ಯ ದ್ವಿಧಾತ್ರೇ ದ್ಯುಭರ್ತ್ರೇ |
ಅತ್ಯಂತಂ ಸಂತತಂ ತ್ವಂ ಪ್ರದಿಶ ಪದಯುಗೇ ಹಂತ ಸಂತಾಪ ಭಾಜಾಮ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ
ಭಕ್ತಿಮೇಕಾಂ ಭಗವತ ಉತತೇ ಮಾಧವಸ್ಯಾಥ ವಾಯೋಃ || ೭ ||

ಸಾಭ್ರೋಷ್ಣಾ ಭೀಶು ಶುಭ್ರ ಪ್ರಭಮಭಯ ನಭೋ ಭೂರಿಭೂ ಭೃದ್ವಿಭೂತಿ-
ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣು ರ್ಭೂ‌ಋ‌ಭೂಣಾಂ ಭವನಮಪಿ ವಿಭೋ ಽಭೇದಿ ಬಭ್ರೇ ಬಭೂವೇ |
ಯೇನಭ್ರೂ ವಿಭ್ರಮಸ್ತೇ ಭ್ರಮಯತು ಸುಭೃಶಂ ಬರ್ಭೃ ವದ್ದುರ್ ಭೃತಾಶಾನ್
ಭ್ರಾಂತಿರ್ ಭೇದಾವ ಭಾಸಸ್ ತ್ವಿತಿ ಭಯಮ ಭಿ ಭೂರ್ ಭೋಕ್ಷ್ಯತೋ ಮಾಯಿಭಿಕ್ಷೂನ್ || ೮ ||

ಯೇಽಮುಂ ಭಾವಂ ಭಜಂತೇ ಸುರಮುಖ ಸುಜನಾ ರಾಧಿತಂ ತೇ ತೃತೀಯಂ
ಭಾಸಂತೇ ಭಾಸುರೈಸ್ತೇ ಸಹಚರಚಲಿತೈ ಶ್ಚಾಮರೈ ಶ್ಚಾರುವೇಷಾಃ |
ವೈಕುಂಠೇ ಕಂಠಲಗ್ನ ಸ್ಥಿರಶುಚಿ ವಿಲಸತ್ಕಾಂತಿ ತಾರುಣ್ಯಲೀಲಾ ಲಾವಣ್ಯಾ ಪೂರ್ಣಕಾಂತಾ ಕುಚಭರಸುಲಭಾ ಶ್ಲೇಷಸಮ್ಮೋದ ಸಾಂದ್ರಾಃ || ೯ ||

ಆನಂದಾ ನ್ಮಂದಮಂದಾ ದದತಿ ಹಿ ಮರುತಃ ಕುಂದ ಮಂದಾರ ನಂದ್ಯಾ ವರ್ತ್ಯಾಮೋದಾನ್
ದಧಾನಾ ಮೃದಪದಮುದಿತೋ ದ್ಗೀತಕೈಃ ಸುಂದರೀಣಾಮ್ |
ವೃಂದೈ ರಾವಂದ್ಯಮುಕ್ತೇಂ ದ್ವಹಿಮಗು ಮದನಾಹೀಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರಸೇವ್ಯೇ
ಮೌಕುಂದೇ ಮಂದರೇಽಸ್ಮಿನ್ ನವಿರತಮುದಯನ್ ಮೋದಿನಾಂ ದೇವದೇವ || ೧೦ ||

ಉತ್ತಪ್ತಾ ತ್ಯುತ್ಕಟತ್ವಿಟ್ ‍ಪ್ರಕಟಕಟಕಟ ಧ್ವಾನಸಂಘಟ್ಟ ನೋದ್ಯದ್ವಿದ್ ಯುದ್ವ್ಯೂಢಸ್ಫುಲಿಂಗ ಪ್ರಕರ ವಿಕಿರಣೋ ತ್ಕ್ವಾಥಿತೇ ಬಾಧಿತಾಂಗಾನ್ |
ಉದ್ಗಾಢಂ ಪಾತ್ಯಮಾನಾ ತಮಸಿ ತತ ಇತಃ ಕಿಂಕರೈಃ ಪಂಕಿಲೇತೇ
ಪಂಕ್ತಿರ್ಗ್ರಾವ್ಣಾಂ ಗರಿಮ್ಣಾ ಗ್ಲಪಯತಿ ಹಿಭವ ದ್ದ್ವೇಷಿಣೋ ವಿದ್ವದಾದ್ಯ || ೧೧ ||

ಅಸ್ಮಿನ್ನ ಸ್ಮದ್ಗುರೂಣಾಂ ಹರಿಚರಣ ಚಿರಧ್ಯಾನ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಾಂ
ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪಾರ್ಶ್ವ ಭೂಮಿಂ ಧೃತರಣರಣಿಕ ಸ್ವರ್ಗಿಸೇವ್ಯಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಃ |
ಯಸ್ತೂದಾಸ್ತೇಸ ಆಸ್ತೇ ಽಧಿಭವಮ ಸುಲಭ ಕ್ಲೇಶನಿಮೋಕಮಸ್ತ ಪ್ರಾಯಾನಂದಂ
ಕಥಂಚಿ ನ್ನವಸತಿ ಸತತಂ ಪಂಚ ಕಷ್ಟೇಽತಿ ಕಷ್ಟೇ || ೧೨ ||

ಕ್ಷುತ್‍ಕ್ಷಾಮಾನ್ ರೂಕ್ಷರಕ್ಷೋ ರದಖರನಖರ ಕ್ಷುಣ್ಣ ವಿಕ್ಷೋಭಿ ತಾಕ್ಷಾನ್ ಆಮಗ್ನಾ ನಂಧಕೂಪೇ
ಕ್ಷುರಮುಖ ಮುಖರೈಃ ಪಕ್ಷಿಭಿ ರ್ವಿಕ್ಷತಾಂಗಾನ್ |
ಪೂಯಾ ಸೃಙ್ಮೂತ್ರವಿಷ್ಠಾ ಕೃಮಿಕುಲ ಕಲಿಲೇ ತತ್‍ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಿಪ್ತಶಕ್ತ್ಯಾ ದ್ಯಸ್ತ್ರ ವ್ರಾತಾದಿತಾಂ ಸ್ತ್ವದ್ದ್ವಿಷ
ಉಪಜಿಹತೇ ವಜ್ರಕಲ್ಪಾ ಜಲೂಕಾಃ || ೧೩ ||

ಮಾತರ್ಮೇ ಮಾತರಿಶ್ವನ್ ಪಿತರತುಲಗುರೋ ಭ್ರಾತರಿಷ್ಟಾಪ್ತ ಬಂಧೋ
ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನ್ ನಜರಜರಯಿತರ್ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯಾಮ್ ಅಯಾನಾಮ್ |
ಗೋವಿಂದೇ ದೇಹಿ ಭಕ್ತಿಂ ಭವತಿ ಚ ಭಗವನ್ನ್ ಊರ್ಜಿತಾಂ ನಿರ್ನಿಮಿತ್ತಾಂ
ನಿರ್ವ್ಯಾಜಾಂ ನಿಶ್ಚಲಾಂ ಸದ್ಗುಣಗಣ ಬೃಹತೀಂ ಶಾಶ್ವತೀಮ್ ಆಶುದೇವ || ೧೪ |

ವಿಷ್ಣೋ ರತ್ಯುತ್ತಮತ್ವಾದ್ ಅಖಿಲಗುಣಗಣೈ ಸ್ತತ್ರ ಭಕ್ತಿಂ ಗರಿಷ್ಠಾಮ್ ಆಶ್ಲಿಷ್ಟೇ
ಶ್ರೀಧರಾಭ್ಯಾಮ್ ಅಮುಮಥ ಪರಿವಾರಾತ್ಮನಾ ಸೇವಕೇಷು |
ಯಃ ಸಂಧತ್ತೇ ವಿರಿಂಚ ಶ್ವಸನವಿಹಗಪಾ ನಂತರುದ್ರೇಂದ್ರಪೂರ್ವೇ ಷ್ವಾಧ್ಯಾಯಂ ಸ್ತಾರತಮ್ಯಂ
ಸ್ಫುಟಮವತಿ ಸದಾ ವಾಯುರಸ್ಮದ್ ಗುರುಸ್ತಮ್ || ೧೫ ||

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ್ ಮುಕ್ತಿಭಾಜಃ ಸುಖಯಸಿ ಹಿ ಗುರೋ ಯೋಗ್ಯತಾ ತಾರತಮ್ಯಾದ್ ಆಧತ್ಸೇ
ಮಿಶ್ರಬುದ್ಧೀಂ ಸ್ತ್ರಿದಿವನಿರಯಭೂ ಗೋಚರಾ ನ್ನಿತ್ಯಬದ್ಧಾನ್ |
ತಾಮಿಸ್ರಾಂ ಧಾದಿಕಾಖ್ಯೇ ತಮಸಿ ಸುಬಹುಲಂ ದುಃಖ ಯಸ್ಯನ್ಯ ಥಾಜ್ಞಾನ್
ವಿಷ್ಣೋ ರಾಜ್ಞಾಭಿರಿತ್ಥಂ ಶ್ರುತಿಶತ ಮಿತಿಹಾಸಾದಿ ಚಾಽಕರ್ಣ ಯಾಮಃ || ೧೬ ||

ವಂದೇಽಹಂ ತಂ ಹನೂಮಾನಿತಿ ಮಹಿತಮಹಾ ಪೌರುಷೋ ಬಾಹುಶಾಲೀ
ಖ್ಯಾತ ಸ್ತೇಽಗ್ರ್ಯೋಽವತಾರಃ ಸಹಿತ ಇಹ ಬಹು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದಿ ಧರ್ಮೈಃ |
ಸಸ್ನೇಹಾನಾಂ ಸಹಸ್ವಾನ್ ಅಹರಹರಹಿತಂ ನಿರ್ದಹನ್ ದೇಹಭಾಜಾಮ್ ಅಂಹೋ ಮೋಹಾಪಹೋಯಃ ಸ್ಪೃಹಯತಿ ಮಹತೀಂ ಭಕ್ತಿಮದ್ಯಾಪಿ ರಾಮೇ || ೧೭ ||

ಪ್ರಾಕ್ ಪಂಚಾಶತ್ಸಹಸ್ರೈ ರ್ವ್ಯವಹಿತಮಮಿತಂ ಯೋಜನೈಃ ಪರ್ವತಂ ತ್ವಂ
ಯಾವತ್ ಸಂಜೀವನಾ ದ್ಯೌಷಧ ನಿಧಿಮಧಿಕ ಪ್ರಾಣ ಲಂಕಾಮನೈಷೀಃ |
ಅದ್ರಾಕ್ಷೀ ದುತ್ಪತಂತಂ ತತ ಉತ ಗಿರಿಮುತ್ ಪಾಟಯಂತಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ
ಯಾಂತಂ ಖೇ ರಾಘವಾಂಘ್ರೌ ಪ್ರಣತಮಪಿ ತದೈ ಕಕ್ಷಣೇ ತ್ವಾಂ ಹಿ ಲೋಕಃ || ೧೮ ||

ಕ್ಷಿಪ್ತಃ ಪಶ್ಚಾತ್ಸಲೀಲಂ ಶತಮತುಲಮತೇ ಯೋಜನಾನಾಂ ಸ ಉಚ್ಚಸ್ತಾ ವದ್ವಿಸ್ತಾ ರವಾಂ ಶ್ಚಾಪ್ಯು ಪಲಲವ
ಇವ ವ್ಯಗ್ರಬುದ್ಧ್ಯಾ ತ್ವಯಾಽತಃ |
ಸ್ವಸ್ವಸ್ಥಾ ನಸ್ಥಿತಾತಿಸ್ ಥಿರಶಕಲಶಿಲಾ ಜಾಲ ಸಂಶ್ಲೇಷನಷ್ಟ ಚ್ಛೇದಾಂಕಃ
ಪ್ರಾಗಿವಾಭೂತ್ ಕಪಿವರವಪುಷ ಸ್ತೇ ನಮಃ ಕೌಶಲಾಯ || ೧೯ ||

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದುಷ್ಟಾಧಿ ಪೋರಃ ಸ್ಫುಟಿತ ಕನಕಸ ದ್ವರ್ಮ ಘೃಷ್ಟಾಸ್ಥಿಕೂಟಂ
ನಿಷ್ಪಿಷ್ಟಂ ಹಾಟಕಾದ್ರಿ ಪ್ರಕಟ ತಟತಟಾ ಕಾತಿಶಂಕೋ ಜನೋಽಭೂತ್ |
ಯೇನಾಜೌ ರಾವಣಾರಿ ಪ್ರಿಯನಟನಪಟು ರ್ಮುಷ್ಟಿರಿಷ್ಟಂ ಪ್ರದೇಷ್ಟುಂ
ಕಿಂ ನೇಷ್ಟೇ ಮೇಸತೇಽಷ್ಟಾ ಪದಕಟಕತಟಿ ತ್ಕೋಟಿಭಾ ಮೃಷ್ಟಕಾಷ್ಠಃ || ೨೦ ||

ದೇವ್ಯಾ ದೇಶಪ್ರಣೀತಿ ದ್ರುಹಿಣ ಹರವರಾ ವಧ್ಯರಕ್ಷೋ ವಿಘಾತಾದ್ ಯಾಸೇವೋ ದ್ಯದ್ದಯಾರ್ದ್ರಃ
ಸಹಭುಜಮಕರೋ ದ್ರಾಮನಾಮಾ ಮುಕುಂದಃ |
ದುಷ್ಪ್ರಾಪೇ ಪಾರಮೇಷ್ಠ್ಯೇ ಕರತಲಮತುಲಂ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ವಿನ್ಯಸ್ಯ ಧನ್ಯಂ
ತನ್ವನ್ ಭೂಯಃ ಪ್ರಭೂತ ಪ್ರಣಯ ವಿಕಸಿತಾ ಬ್ಜೇಕ್ಷಣ ಸ್ತ್ವೇಕ್ಷಮಾಣಃ || ೨೧ ||

ಜಘ್ನೇ ನಿಘ್ನೇನ ವಿಘ್ನೋ ಬಹುಲ ಬಲಬಕ ಧ್ವಂಸನಾದ್ಯೇನ ಶೋಚದ್ವಿ ಪ್ರಾನುಕ್ರೋಶಪಾಶೈ ರಸುವಿಧೃತಿ ಸುಖಸ್ಯೈಕ ಚಕ್ರಾಜನಾನಾಮ್|
ತಸ್ಮೈ ತೇ ದೇವ ಕುರ್ಮಃ ಕುರುಕುಲಪತಯೇ ಕರ್ಮಣಾ ಚ ಪ್ರಣಾಮಾನ್
ಕಿರ್ಮೀರಂ ದುರ್ಮತೀನಾಂ ಪ್ರಥಮಮಥ ಚ ಯೋ ನರ್ಮಣಾ ನಿರ್ಮಮಾಥ || ೨೨ ||

ನಿರ್ಮೃದ್ನನ್ನ್ ಅತ್ಯಯತ್ನಂ ವಿಜರವರಜರಾ ಸಂಧಕಾಯಾಸ್ಥಿ ಸಂಧೀ ನ್ಯುದ್ಧೇತ್ವಂ ಸ್ವಧ್ವರೇ ವಾ ಪಶುಮಿವ ದಮಯನ್ ವಿಷ್ಣುಪಕ್ಷದ್ ವಿಡೀಶಮ್ |
ಯಾವತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಭೂತಂ ನಿಖಿಲ ಮಖಭುಜಂ ತರ್ಪಯಾ ಮಾಸಿಥಾಸೌ
ತಾವತ್ಯಾ ಽಽಯೋಜಿ ತೃಪ್ತ್ಯಾ ಕಿಮು ವದ ಭಗವನ್ ರಾಜಸೂ ಯಾಶ್ವಮೇಧೇ || ೨೩ ||

ಕ್ಷ್ವೇಲಾ ಕ್ಷೀಣಾಟ್ಟಹಾಸಂ ತವರಣಮರಿ ಹನ್ನ್ ಉದ್ಗದ್ ಓದ್ದಾಮಬಾಹೋ ರ್ಬಹ್ವಕ್ ಷೌಹಿಣ್ಯನೀಕ ಕ್ಷಪಣ ಸುನಿಪುಣಂ
ಯಸ್ಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮಸ್ಯ |
ಶುಶ್ರೂಷಾರ್ಥಂ ಚಕರ್ಥ ಸ್ವಯಮಯಮಥಸಂ ವಕ್ತುಮಾನ್ ಅಂದತೀರ್ಥ-
ಶ್ರೀಮನ್ನಾಮನ್ ಸಮರ್ಥ ಸ್ತ್ವಮಪಿ ಹಿ ಯುವಯೋಃ ಪಾದಪದ್ಮಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೨೪ ||

ದ್ರುಹ್ಯಂತೀಂ ಹೃದ್ದ್ರುಹಂ ಮಾಂ ದ್ರುತ ಮನಿ ಲಬಲಾ ದ್ದ್ರಾವಯಂತೀಮ್ ಅವಿದ್ಯಾನಿದ್ರಾಂ
ವಿದ್ರಾವ್ಯ ಸದ್ಯೋ ರಚನಪಟುಮಥಾಽ ಪಾದ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಮುದ್ರ |
ವಾಗ್ದೇವೀ ಸಾ ಸುವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣದ ವಿದಿತಾ ದ್ರೌಪದೀ ರುದ್ರಪತ್ನ್ಯಾ ದ್ಯುದ್ರಿಕ್ತಾ
ದ್ರಾಗಭದ್ರಾ ದ್ರಹಯತು ದಯಿತಾ ಪೂರ್ವ ಭೀಮಾಽಜ್ಞ ಯಾತೇ || ೨೫ ||

ಯಾಭ್ಯಾಂ ಶುಶ್ರೂಷುರಾಸೀಃ ಕುರುಕುಲ ಜನನೇ ಕ್ಷತ್ರ ವಿಪ್ರೋ ದಿತಾಭ್ಯಾಂ
ಬ್ರಹ್ಮಭ್ಯಾಂ ಬೃಂಹಿತಾಭ್ಯಾಂ ಚಿತಿಸುಖ ವಪುಷಾ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮಾ ಸ್ಪದಾಭ್ಯಾಮ್ |
ನಿರ್ಭೇದಾಭ್ಯಾಂ ವಿಶೇಷಾದ್ದ್ವಿ ವಚನ ವಿಷಯಾಭ್ಯಾ ಮುಭಾಭ್ಯಾಮ್ ಅಮೂಭ್ಯಾಂ
ತುಭ್ಯಂ ಚ ಕ್ಷೇಮದೇಭ್ಯಃ ಸರಸಿಜ ವಿಲಸ ಲ್ಲೋಚನೇಭ್ಯೋ ನಮೋಽಸ್ತು || ೨೬ ||

ಗಚ್ಚನ್ ಸೌಗಂಧಿಕಾರ್ಥಂ ಪಥಿ ಸ ಹನುಮತಃ ಪುಚ್ಛ ಮಚ್ಛಸ್ಯ ಭೀಮಃ
ಪ್ರೋದ್ಧರ್ತುಂ ನಾಶಕತ್ಸ ತ್ವಮುಮುರು ವಪುಷಾ ಭೀಷಯಾ ಮಾಸಚೇತಿ |
ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನೌ ಜಸೋಸ್ತೇ ಗುರುತಮ ವಪುಷೋಃ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದತೀರ್ಥ
ಕ್ರೀಡಾಮಾತ್ರಂ ತದೇತತ್ ಪ್ರಮದದ ಸುಧಿಯಾಂ ಮೋಹಕ ದ್ವೇಷ ಭಾಜಾಮ್ || ೨೭ ||

ಬಹ್ವೀಃ ಕೋಟೀರಟೀಕಃ ಕುಟಿಲ ಕಟುಮತೀ ನುತ್ಕಟಾ ಟೋಪಕೋಪಾನ್
ದ್ರಾಕ್ ಚ ತ್ವಂ ಸತ್ವರತ್ವಾ ಚ್ಛರಣದ ಗದಯಾ ಪೋಥಯಾ ಮಾಸಿಥಾರೀನ್ |
ಉನ್ಮಥ್ಯಾ ತಥ್ಯಮಿಥ್ಯಾ ತ್ವವಚನ ವಚನಾ ನುತ್ಪಥ ಸ್ಥಾಂಸ್ತಥಾ ಽನ್ಯಾನ್ಪ್ರಾಯಚ್ಛಃ
ಸ್ವಪ್ರಿಯಾಯೈ ಪ್ರಿಯತಮ ಕುಸುಮಂ ಪ್ರಾಣ ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ತೇ || ೨೮ ||

ದೇಹಾ ದುತ್ಕ್ರಾಮಿ ತಾನಾಮ ಧಿಪತಿ ರಸತಾಮ ಕ್ರಮಾದ್ ವಕ್ರಬುದ್ಧಿಃ
ಕ್ರುದ್ಧಃ ಕ್ರೋಧೈಕ ವಶ್ಯಃ ಕೃಮಿರಿವ ಮಣಿಮಾನ್ ದುಷ್ಕೃತೀ ನಿಷ್ಕ್ರಿ ಯಾರ್ಥಮ್ |
ಚಕ್ರೇ ಭೂಚಕ್ರ ಮೇತ್ಯ ಕ್ರಕಚ ಮಿವ ಸತಾಂ ಚೇತಸಃ ಕಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರಂ
ದುಸ್ತರ್ಕಂ ಚಕ್ರಪಾಣೇ ಗುಣಗಣ ವಿರಹಂ ಜೀವತಾಂ ಚಾಧಿಕೃತ್ಯ || ೨೯ ||

ತದ್ದುಷ್ಪ್ ರೇಕ್ಷಾನುಸಾರಾ ತ್ಕತಿಪಯಕುನರೈ ರಾದೃತೋಽನ್ಯೈ ರ್ವಿಸೃಷ್ಟೋ
ಬ್ರಹ್ಮಾಽಹಂ ನಿರ್ಗುಣೋಽಹಂ ವಿತಥ ಮಿದಮಿತಿ ಹ್ಯೇಷ ಪಾಷಂಡ ವಾದಃ |
ತದ್ಯುಕ್ತ್ಯಾ ಭಾಸಜಾಲ ಪ್ರಸರವಿಷತರೂ ದ್ದಾಹದಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಜ್ವಾಲಾ ಮಾಲಾಧರೋಽ
ಗ್ನಿಃ ಪವನ ವಿಜಯತೇ ತೇಽವ ತಾರ ಸ್ತೃತೀಯಃ || ೩೦ ||

ಆಕ್ರೋಶಂತೋ ನಿಆಶಾ ಭಯ ಭರವಿ ವಶಸ್ವಾ ಶಯಾ ಶ್ಛಿನ್ನದರ್ಪಾ
ವಾಶಂತೋ ದೇಶನಾಶ ಸ್ತ್ವಿತಿ ಬತ ಕುಧಿಯಾಂ ನಾಶಮಾಶಾ ದಶಾಽಶು |
ಧಾವಂತೋ ಽಶ್ಲೀಲಶೀಲಾ ವಿತಥ ಶಪಥ ಶಾಪಾಶಿವಾಃ ಶಾಂತಶೌರ್ಯಾ ಸ್ತ್ವದ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಸಿಂಹನಾದೇ
ಸಪದಿ ದದೃಶಿರೇ ಮಾಯಿಗೋ ಮಾಯವಸ್ತೇ || ೩೧ ||

ತ್ರಿಷ್ವಪ್ಯೇ ವಾವತಾರೇ ಷ್ವರಿಭಿರಪಘೃಣಂ ಹಿಂಸಿತೋ ನಿರ್ವಿಕಾರಃ
ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಃ ಸಕಲ ಗುಣಗಣಾ ಪೂರ್ಣರೂಪ ಪ್ರಗಲ್ಭಃ |
ಸ್ವಚ್ಛಃ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಮೃತ್ಯುಃ ಸುಖಯಸಿ ಸುಜನಂ ದೇವ ಕಿಂ ಚಿತ್ರಮತ್ರ
ತ್ರಾತಾ ಯಸ್ಯ ತ್ರಿಧಾಮಾ ಜಗದುತ ವಶಗಂ ಕಿಂಕರಾಃ ಶಂಕರಾದ್ಯಾಃ || ೩೨ ||

ಉದ್ಯನ್ ಮಂದಸ್ಮಿತಶ್ರೀ ಮೃದುಮಧುಮಧುರಾ ಲಾಪಪೀ ಯೂಷಧಾರಾಪ್- ಊರಾ ಸೇಕೋಪಶಾಂತಾ ಸುಖಸುಜನ ಮನೋಲೋಚನಾ ಪೀಯಮಾನಮ್|
ಸಂದ್ರಕ್ಷ್ಯೇ ಸುಂದರಂ ಸಂದುಹದಿಹ ಮಹದಾನಂದಮ್ ಆನಂದತೀರ್ಥ
ಶ್ರೀಮದ್ ವಕ್ತ್ರೇಂದುಬಿಂಬಂ ದುರಿತ ನುದುದಿತಂ ನಿತ್ಯದಾಹಂ ಕದಾ ನು || ೩೩ ||

ಪ್ರಾಚೀನಾ ಚೀರ್ಣಪುಣ್ಯೋ ಚ್ಚಯಚತುರ ತರಾ ಚಾರತ ಶ್ಚಾ ರುಚಿತ್ತಾ ನತ್ಯುಚ್ಚಾಂ
ರೋಚಯಂತೀಂ ಶ್ರುತಿಚಿತವಚನಾಂ ಶ್ರಾವ ಕಾಂಶ್ಚೋದ್ಯ ಚುಂಚೂನ್ |
ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಮುತ್ಖಾತ ದುಃಖಾಂ ಚಿರಮುಚಿತ ಮಹಾಚಾರ್ಯ ಚಿಂತಾರ ತಾಂಸ್ತೇ
ಚಿತ್ರಾಂ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ ಕರ್ತ ಶ್ಚರಣ ಪರಿಚರಾಂ ಛ್ರಾವಯಾ ಸ್ಮಾಂಶ್ಚ ಕಿಂಚಿತ್ || ೩೪ ||

ಪೀಠೇ ರತ್ನೋಪಕ್ಲೄಪ್ತೇ ರುಚಿರ ರುಚಿಮಣಿ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಸನ್ನಿಷಣ್ಣಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಭಾವಿನಂ ತ್ವಾಂ ಜ್ವಲತಿ ನಿಜಪದೇ ವೈದಿಕಾದ್ಯಾ ಹಿ ವಿದ್ಯಾಃ |
ಸೇವಂತೇ ಮೂರ್ತಿಮತ್ಯಃ ಸುಚರಿತ ಚರಿತಂ ಭಾತಿ ಗಂಧರ್ವ ಗೀತಂ
ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ದೇವ ಸಂಸತ್ಸ್ವಪಿ ತವ ಭಗವನ್ ನರ್ತಿತದ್ಯೋ ವಧೂಷು || ೩೫ ||

ಸಾನು ಕ್ರೋಶೈ ರಜಸ್ರಂ ಜನಿ ಮೃತಿನಿರಯಾ ದ್ಯೂರ್ಮಿ ಮಾಲಾವಿಲೇಽಸ್ಮಿನ್
ಸಂಸಾರಾ ಬ್ಧೌನಿಮಗ್ನಾಂ ಛರಣ ಮಶರಣಾ ನಿಚ್ಛತೋ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಜಂತೂನ್ |
ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಪ್ರಾ ರ್ಥಿತಃ ಸಞ್ಜಲನಿಧಿ ಶಯನಃ ಸತ್ಯವತ್ಯಾಂ ಮಹರ್ಷೇ ರ್ವ್ಯಕ್ತಶ್ಚಿ ನ್ಮಾತ್ರಮೂರ್ತಿರ್ನ
ಖಲು ಭಗವತಃ ಪ್ರಾಕೃತೋ ಜಾತು ದೇಹಃ || ೩೬ ||

ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಂ ಸಮಸ್ತ ಶ್ರುತಿಗತ ಮಧಮೈ ರತ್ನಪೂಗಂ ಯಥಾಂಧೈ ರರ್ಥಂ
ಲೋಕೋಪ ಕೃತ್ಯೈ ಗುಣಗಣ ನಿಲಯಃ ಸೂತ್ರಯಾ ಮಾಸ ಕೃತ್ಸ್ನಮ್ |
ಯೋಽಸೌ ವ್ಯಾಸಾಭಿಧಾನ ಸ್ತಮಹ ಮಹರಹರ್ ಭಕ್ತಿತಸ್ತತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್ಸದ್ಯೋ
ವಿದ್ಯೋ ಪಲಬ್ಧ್ಯೈ ಗುರುತಮ ಮಗುರುಂ ದೇವದೇವಂ ನಮಾಮಿ || ೩೭ ||

ಆಜ್ಞಾಮನ್ ಯೈರಧಾರ್ಯಾಂ ಶಿರಸಿ ಪರಿಸರ ದ್ರಶ್ಮಿ ಕೋಟೀರ ಕೋಟೌ
ಕೃಷ್ಣಸ್ಯಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಕರ್ಮಾ ದಧ ದನು ಸರಣಾ ದರ್ಥಿತೋ ದೇವಸಂಘೈಃ |
ಭೂಮಾವಾಗತ್ಯ ಭೂಮನ್ನ್ ಅಸುಕರ ಮಕರೋ ರ್ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಸ್ಯ ಭಾಷ್ಯಂ
ದುರ್ಭಾಷ್ಯಂ ವ್ಯಸ್ಯ ದಸ್ಯೋ ರ್ಮಣಿಮತ ಉದಿತಂ ವೇದ ಸದ್ಯುಕ್ತಿ ಭಿಸ್ತ್ವಮ್ || ೩೮ ||

ಭೂತ್ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ವಿಶುದ್ಧೇ ದ್ವಿಜಗ ಣನಿಲಯೇ ರೂಪ್ಯಪೀ ಠಾಭಿಧಾನೇ
ತತ್ರಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಜಾತಿ ಸ್ತ್ರಿಭುವನವಿಶದೇ ಮಧ್ಯ ಗೇಹಾಖ್ಯಗೇಹೇ |
ಪಾರಿ ವ್ರಾಜ್ಯಾಧಿ ರಾಜಃ ಪುನರಪಿ ಬದರೀಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಕೃಷ್ಣಂ ಚ ನತ್ವಾ
ಕೃತ್ವಾ ಭಾಷ್ಯಾಣಿ ಸಮ್ಯಗ್ ವ್ಯತನುತ ಚ ಭವಾನ್ ಭಾರತಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಮ್ || ೩೯ ||

ವಂದೇ ತಂ ತ್ವಾ ಸುಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮತಿ ಮನುದಿನಾ ಸೇವಿತಂ ದೇವವೃಂದೈ ರ್ವಂದೇ
ವಂದಾರುಮೀಶೇ ಶ್ರಿಯ ಉತ ನಿಯತಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದತೀರ್ಥಮ್ |
ವಂದೇ ಮಂದಾಕಿನೀ ಸತ್ ಸರಿದ ಮಲಜಲಾ ಸೇಕಸಾಧಿಕ್ಯ ಸಂಗಂ
ವಂದೇಽಹಂ ದೇವ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭವಭಯ ದಹನಂ ಸಜ್ಜನಾನ್ ಮೋದಯಂತಮ್ || ೪೦ ||

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಖ್ಯ ಸೂರೇಃ ಸುತ ಇತಿ ಸುಭೃಶಂ ಕೇಶವಾ ನಂದ ತೀರ್ಥ-
ಶ್ರೀಮತ್ ಪಾದಾಬ್ಜಭಕ್ತಃ ಸ್ತುತಿ ಮಕೃತ ಹರೇರ್ ವಾಯುದೇವಸ್ಯ ಚಾಸ್ಯ |
ತತ್ಪಾದಾರ್ ಚಾದರೇಣ ಗ್ರಥಿತಪದಲ ಸನ್ಮಾಲಯಾ ತ್ವೇತಯಾ ಯೇ
ಸಂರಾಧ್ಯಾ ಮೂನಮಂತಿ ಪ್ರತತ ಮತಿಗುಣಾ ಮುಕ್ತಿಮೇತೇ ವ್ರಜಂತಿ || ೪೧ ||

|| ಇತಿ ಕವಿಕುಲತಿಲಕ ಶ್ರೀಮತ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಕೃತಾ ವಾಯುಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ||
|| ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನಖಸ್ತುತಿಃ ||

ಪಾಂತ್ವಸ್ಮಾನ್ ಪುರುಹೂತವೈರಿಬಲವನ್ ಮಾತಂಗಮಾದ್ಯದ್ಘಟಾ
ಕುಂಭೋಚ್ಚಾದ್ರಿ ವಿಪಾಟನಾಧಿಕಪಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಜ್ರಾಯಿತಾಃ |
ಶ್ರೀಮತ್ಕಂಠೀರವಾಸ್ಯ ಪ್ರತತಸುನಖರಾ ದಾರಿತಾರಾತಿದೂರ ಪ್ರಧ್ವಸ್ತಧ್ವಾಂತಶಾಂತ ಪ್ರವಿತತಮನಸಾ
ಭಾವಿತಾ ಭೂರಿಭಾಗೈಃ || ೧ ||
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಸಮಂತತೋಽಪಿ ಕಲಯನ್ ನೈವೇಶಿತುಸ್ತೇ ಸಮಂ
ಪಶ್ಯಾಮ್ಯುತ್ತಮವಸ್ತು ದೂರತರತೋ ಽಪಾಸ್ತಂ ರಸೋ ಯೋಽಷ್ಟಮಃ |
ಯದ್ರೋಷೋತ್ಕರ ದಕ್ಷನೇತ್ರಕುಟಿಲ ಪ್ರಾಂತೋತ್ಥಿತಾಗ್ನಿಸ್ಫುರತ್-
ಖದ್ಯೋತೋಪಮ ವಿಷ್ಫುಲಿಂಗಭಸಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಶಕ್ರೋತ್ಕರಾಃ || ೨ ||

About YouSigma Please Donate Using PayPal, to help us Develop Content
Copyright and Disclaimer Iridium rentals
underline
Loading
underline
Try a free sample Destiny Reading! Executive Openings! $80,000 to $500,000+